COMPTABILITAT AVANÇADA – ONLINE –

Titulació pròpia

150.00

El curs de comptabilitat avançada de 60 hores que s’imparteix ONLINE, té com a objectiu conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de la  comptabilitat d’una empresa.

31 en estoc

Descripció

Objectius generals del curs

 • Definir la relació entre comptabilitat i finances.
 • Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
 • Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
 • Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final.
 • Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
 • Analitzar les conseqüències fiscal de les decisions comptables.
 • Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable.

Contingut general del curs

Recordatori de conceptes generals

 • Cas pràctic

Immobilitzat

 • Valoració dels immobilitzats
 • Amortització
  • Comptabilització.
  • Normativa fiscal de valoració.

Provisions i deterioraments de valor

 • Concepte de provisió i de deteriorament de valor
  • El principi de prudència
 • Principals provisions en el PGC
  • Tractament comptable inicial i posterior
 • Principals deterioraments de valor en el PGC
  • Tractament comptable inicial i posterior
 • Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats
  • Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

Moneda estrangera.

 • Concepte d’operació en moneda estrangera
  • Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
 • Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
  • Diferències de canvi
  • Partides monetàries i no monetàries.
 • Tractament comptable de les operacions
  • En el moment de realitzar-se
  • En el moment final Ajustaments a final d’exercici

Valors mobiliaris

 • Concepte de valors mobiliaris
 • Principals tipus de valors
  • Instruments de patrimoni
  • Instruments de deute
 • Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
  • Informació que ens aporta la classificació
  • Grups
 • Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pimes
  • Grups
 • Concepte de cost amortitzat
  • El tipus d’interès efectiu
  • Significat
  • Càlcul
 • Tractaments dels costos inicials de les operacions
 • Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.

Comptabilització del Impost de societats.

 • Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
  • Principals impostos de cada tipus
 • Definició del Impost de Societat
  • Àmbit d’aplicació
  • Base imposable
  • Tipus impositiu
 • Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
  • Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
  • Diferències entre unes i altres.
 • Comptabilització del impost
  • Impost corrent
  • Impost diferit
  • Actius i passius per diferències impositives.
 • Bases imposables negatives
  • Compensació
  • Crèdit impositiu